Fáilte Isteach

“Má labhraíonn tú le fear í dteanga a thuisceana, téann sé sa cheann aige. Má labhraíonn tú leis ina theanga féin, téann sé sa chroí aige.” – Nelson Mandela

“If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” – Nelson Mandela

Tá Gaeilge éigin ag nach mór dhá mhilliún duine ar oileán na hÉireann. Tá an-tóir ar an Ghaeilge go háirithe anseo i Nás na Ríogh. Tá thart ar 700 dalta ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge i Nás na Ríogh faoi láthair agus tá an uimhir sin ag fás. Tá suim sa Ghaeilge agus í á úsáid  sa saol mór, go háirithe i measc daoine óga.

Nearly 2 million people on the island of Ireland have some proficiency in Irish. The Irish language is particularly popular here in Naas. There are about 700 students attending Irish-medium schools in Naas at the moment and this number continues to rise. Interest in Irish and the use of the language is continuously growing, especially amongst young people.

Tá CLG Nás na Ríogh lán-sásta a pháirt a ghlacadh chun an Ghaeilge agus an cultúr a chur chun cinn. Is príomhaidhm le Cumann Lúthchleas Gael é. Ba í 2015 an chéad bhliain ina raibh Oifigeach Gaeilge agus Cultúir ar an gcoiste feidhmiúcháin i gCLG Nás na Ríogh. Bronnadh an onóir sin ar Shinéad Keogh.

Naas GAA is happy to play its part in promoting Irish. One of the main aims of the Gaelic Athletic Association is the promotion of the Irish language and culture. 2015 was the first year that there was an Irish Language and Cultural Officer on the executive committee in Naas G.A.A. That honour was bestowed on Sinéad Keogh.

An bhfuil plean agat chun cuidiú leat féin  feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Is cuma má tá tú líofa nó mura bhfuil ach cúpla focal agat…Bí linn!

Have you plans to improve your Irish? It doesn’t matter whether you’re fluent or just have the “cúpla focal”…join us!

Ní thógann sé ach duine amháin chun labhairt na Gaeilge a spreagadh agus is iontach an rud é an éifeacht a bíonn leis sin a fheiceáil.

It only takes one person to encourage the use of Irish and it’s great to see the knock-on effect.

facebook twitter youtube